Ochrana dát

Podmienky ochrany osobných údajov žiakov/ rodičov a učiteľov v rámci projektu „Chceme vedieť nemecky“


podľa ustanovení Nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Goethe-Institut Bratislava si ctí ochranu súkromia a dôsledne dbá na dodržiavanie právnych predpisov na ochranu osobných údajov dotknutých osôb. Pri spracúvaní osobných údajov striktne dodržiava zásady spracúvania osobných údajov podľa článku 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

V súvislosti so spracovaním osobných údajov v rámci projektu „Chceme vedieť nemecky“, ktorý vznikol v septembri roku 2015 so zameraním na žiakov, ktorí majú záujem o nemecký jazyk, na ich rodičov a na učiteľov nemeckého jazyka (ďalej len „Projekt“) Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článku 13 a 14 Nariadenia obsiahnuté v dokumente Podmienky ochrany osobných údajov (ďalej len „Podmienky“)

Znenie Podmienok je zverejnené na internetovej stránke www.chcemevedietnemecky.sk. V prípade záujmu Vám ich poskytneme aj v listinnej podobe alebo ich zašleme na Vašu e-mailovú adresu.

Tieto Podmienky zároveň dopĺňajú Podmienky ochrany osobných údajov zverejnené na oficiálnej internetovej stránky Goetheho inštitútu http://www.goethe.de/bratislava, ktoré sú určené pre všetkých, ktorí poskytli svoje osobné údaje za účelom nadviazania kontaktu, zriadenia užívateľského konta alebo v rámci prihlásenia sa na kurz alebo skúšku.

1.    Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ, ktorý sám určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov, je:

Goethe-Inštitút Bratislava

sídlo: Panenská 33, 814 82 Bratislava,

Slovenská republika,

ako pobočka Goethe inštitút e.V.

Dachauer Str. 122,

80637 Mníchov, Spolková republika Nemecko

(ďalej len v „prevádzkovateľ“)

Kontakt:

e-mail:         info-bratislava@goethe.de

tel.:        +421 2 59 204 311

2.    Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame pre nasledovné účely:

 • registrácia záujemcov o Projekt
 • získavanie a vyhodnotenie informácií o záujme o nemecký jazyk na štatistické účely (počet zapojených škôl v regióne Západné, Stredné a Východné Slovensko, počet oslovených žiakov a učiteľov, počet vyškolených animátorov, počet absolvovaných seminárov a pod.)
 • oslovenie škôl z regiónov so záujmom o nemecký jazyk s cieľom zapojiť ich do Projektu
 • zaslanie newslettra prostredníctvom e-mailu záujemcom o newsletter za účelom poskytnutia informácií o podujatiach, o aktuálnych ponukách kurzov a o termínov skúšok z nemeckého jazyka
 • zaslanie materiálov na podporu nemčiny
 • sprístupnenie materiálov na jazykovú animáciu
 • zaslanie reklamných materiálov

3.    Rozsah osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvame na základe vyplnenia prihlasovacieho formulára v nasledovnom rozsahu:

 • meno, priezvisko žiaka/ rodiča/ učiteľa
 • email žiaka/ rodiča/ učiteľa
 • v prípade učiteľa nemeckého jazyka adresa školy, na ktorej vyučuje nemecký jazyk

4.    Cookies

Internetová stránka www.chcemevedietnemecky.sk je prepojená so stránkami sociálnych sietí ako facebook a youtube, ktorým povoľuje generovanie vlastných cookies (malé textové súbor), ktoré zhromažďujú informácie o návštevníkoch stránky.

Pokiaľ v týchto Podmienkach nie je uvedené inak vzťahujú sa na používanie cookies, facebooku a youtube Podmienky ochrany osobných údajov, ktoré sú zverejnené na oficiálnej stránky prevádzkovateľa http://www.goethe.de/bratislava.

5.    Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby (článok 6 (1) a) Nariadenia), na potrebu ktorého prevádzkovateľ súhlasu dotknutú osobu upozorní a zodpovedajúco poučí.

Právnym základom spracúvania osobných údajov získaných na začiatku Projektu pred účinnosťou Nariadenia je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov (článok 6 (1) f) Nariadenia). Spracúvanie je však prípustné iba v takom prípade, ak nad takýmito záujmami neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa sú:

 • podpora výučby nemeckého jazyka
 • podpora medzinárodnej spolupráce v rámci celosvetovo pôsobiacej kultúrnej inštitúcie Goetheho inštitútu
 • komplexná ochrana a zvýšenie komfortu klienta
 • poskytovanie informácií o novinkách a aktuálnych ponukách
 •  získavanie a vyhodnotenie informácií o regionálnom záujme o nemecký jazyk, aj na na štatistické účely
 • zaslanie newslettra prostredníctvom e-mailu záujemcom o newsletter za účelom poskytnutia informácií o podujatiach, o aktuálnych ponukách kurzov a o termínov skúšok z nemeckého jazyka
 • zaslanie materiálov na podporu výučby nemčiny
 • sprístupnenie materiálov na jazykovú animáciu

Predmetom spracúvania nie sú osobitné kategórie osobných údajov.

Predmetom spracúvania nie sú osobné údaje dotknutých osôb, ktoré nedovŕšili 16 rokov veku.

6.    Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb sú primárne prístupné pracovníkom prevádzkovateľa v súvislosti s plnením ich pracovných povinností, pri ktorých je nutné s osobnými údajmi nakladať. Prístup pracovníkov spoločných prevádzkovateľov k osobným údajom je obmedzený na rozsah, ktorý je nevyhnutný pre plnenie týchto úloh.

Príjemcom osobných údajov môže byť aj Goethe-Institut e.V., so sídlom Dachauer Strasse 122, 80637 Mníchov, Spolková republika Nemecko ako materská inštitúcia pobočky Goethe-Institut Bratislava.

7.    Prenos osobných údajov

Osobné údaje budú spracovávané a uchovávané v Slovenskej republike alebo v Spolkovej republike Nemecko.

Upozorňujeme, že získané osobné údaje môžu byť poskytnuté na prenos a spracúvanie v rámci Európskej únie.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny mimo Európskej únie alebo medzinárodným organizáciám. Takýto prenos by bol možný výlučne podľa podmienok upravených v Nariadení.

8.    Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby uvedené v prihlasovacom formulári po dobu 5 (slovom piatich) rokov od udelenia súhlasu dotknutou osobou.

V prípade, že dotknutá osoba uviedla svoju e-mailovú adresu za účelom zasielania newslettra uchováva prevádzkovateľ tento osobný údaj len do doby odvolania tohto súhlasu.

Osobné údaje, ktorých právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa budú uchovávané maximálne po dobu 3 rokov od ich posledného použitia.

V prípade uplatňovania právnych nárokov sú osobné údaje uchovávané najviac 5 (slovom päť) rokov po uplynutí premlčacích lehôt, pokiaľ právny predpis neurčuje dlhšiu dobu uchovávania.

Bezodkladne po uplynutí vyššie uvedených dôb uchovávania osobných údajov zabezpečí prevádzkovateľ výmaz osobných údajov, tak aby neboli obnoviteľné.

9.    Profilovanie

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nevykonáva spracúvanie osobných údajov automatizovaným spôsobom, ktorý by hodnotil niektoré aspektov dotknutej osoby („profilovanie“) v zmysle článku 22 Nariadenia napr. za účelom zobrazenia reklám alebo obchodných ponúk.

10.    Technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov

Prevádzkovateľ využíva najmodernejšie informačné technológie pre účely bezpečného uchovávania a prenosu dát.

Pri svojej činnosti používa najmä aktuálny softvér zodpovedajúci požiadavkám Privacy by Design a Privacy by Default, štandardné bezpečnostné nástroje a pravidelne venuje pozornosť odborným znalostiam svojho personálu.

Prevádzkovateľ uchováva zálohu osobných údajov na dátovom nosiči, ktorú po uplynutí doby spracúvania bezodkladne zlikviduje.

11.    Práva dotknutej osoby

Každá dotknutá osoba má nasledujúce práva:

 • právo požadovať prístup k osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo na prenosnosť svojich osobných údajov
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a proti rozhodnutiu, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (profilovanie)
 • právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článku 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti, elektronickými prostriedkami alebo ústne na kontaktných adresách prevádzkovateľa uvedených v článku 1. Informácie sa môžu poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

12.    Odvolanie súhlasu

Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, pričom zákonnosť spracúvania jej osobných údajov na základe udeleného súhlasu ostáva do okamihu odvolania súhlasu zachovaná.

Udelený súhlas na uchovávanie osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať oznámením prostredníctvom e-mailovej adresy: info-bratislava@goethe.de. Prevádzkovateľ môže v prípade pochybností o totožnosti vyžadovať jej preukázanie alebo iný spôsob autentifikácie odvolania súhlasu.

13.    Právo na informácie a právo namietať

Dotknutej osobe poskytneme kedykoľvek bezplatne informáciu, aké osobné údaje sme o nej získali a za akým účelom. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte prostredníctvom nasledovnej e-mailovej adresy: info-bratislava@goethe.de.

Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať poplatok za poskytnutie informácií iba v takých prípadoch, ktoré sú upravené Nariadením.

Na získanie informácie sa musíte identifikovať ako osoba, o ktorej má byť poskytnutá informácia, alebo preukázať, že ste oprávnený prijať informáciu týkajúcu sa tretej osoby.

Ste oprávnený kedykoľvek namietať proti použitiu Vašich osob-ných údajov, a to zaslaním správy na e-mailovú adresu: info-bratislava@goethe.de.

Zablokovanie a vymazanie Vašich osobných údajov sa riadi právom stanovenými podmienkami. Zablokovaním Vašich osob-ných údajov najmä zabezpečíme, že žiadne ďalšie informácie a správy Vám nebudú od nás zasielané.

Upozorňujeme, že výmaz osobných údajov je možný až po uplynutí doby uchovávania stanovenej v článku 8.

Právne predpisy týkajúce sa spracúvanie osobných údajov sú:

1.    NARIADENIE (EÚ) 2016/679 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohyb takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)

2.    Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie o Projekte alebo v prípade uplatnenia Vašich práv neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo poštou:

e-mail: info-bratislava@goethe.de
telefón: +421 2 59 204 311
adresa: Panenská 33, 814 82 Bratislava

Od 22. novembra 2018 sú aktuálne informácie zverejnené na webovej stránke www.chcemevedietnemecky.sk v sekcii Ochrana dát.

Podmienky prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov a informácie o spracúvaní sa uplatňujú od 25. mája 2018. Prevádzkovateľ tieto podmienky pravidelne reviduje a aktualizuje.